Европроект


Фирма "ТИЛЛ Индустриал Габрово" ЕООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.001-0868-C01/09.02.2016 "Подобряване на производствения капацитет на ТИЛЛ Индустриал Габрово ЕООД" е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящето проектно предложение е насочена към разширяване на дейността на фирмата чрез разширяване на технологичния парк на "ТИЛЛ Индустриал Габрово" ЕООД.

Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на "ТИЛЛ Индустриал Габрово" ЕООД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.

С проекта, фирмата цели да внедри нови технологии, чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и оптимизира организацията на производствения процес. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се утвърдят позициите на външните пазари, като същевременно се увеличи дела на изработка на телфери и резервни части за тях и за вътрешния пазар. С новото оборудване ще е възможно да се въведе и производство на детайли - редуктурни групи, предназначени за задвижване на: кранове, кранови колички; челни греди за кранове; телфери с намалена строителна височина; транспортни ленти; ролкови транспортьори и други подемно транспортни съоръжения. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията, част от портфолиото в момента, намаляване на производственият брак и съкращаване на времето за производство на детайл. Очакваните резултати в средносрочен план (три години след края на проекта) са:

- Увеличаване на обема на произвежданите продукти;
- Увеличаване на производителността на труда с 16%;
- Увеличаване на приходите от износ с 25% спрямо 2014 г.
- Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
- Обновяване на производствените мощности на фирмата;
- Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието
- Намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.

Общият бюджет на проекта възлиза на 714 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП "Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 499 800.10 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.


Тръжна документация можете да изтеглите от тук.------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0868-C01/09.02.2016 "Подобряване на производствения капацитет на ТИЛЛ Индустриал Габрово ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ТИЛЛ Индустриал Габрово" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


"ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД     5300 Габрово     Ул. "Батак " 31     тел./факс: +359 66 860144     mobile: +359 888 920571

Made by EtnaSoft Hosted by EtnaSoft